25 กันยายน 2561
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมประชุม