26 กันยายน 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 26 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก

สำหรับโครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์คำพล คัมภีรญาณเมธี จากวัดจันทร์ตะวันออก มาบรรยายธรรมะ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต และจัดกิจกรรมนั่งสมาธิภาวนา เพื่อพัฒนาและปลูกฝังการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน มีจิตสำนึกในคุณธรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบ ตลอดจนสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างพอประมาณ