9 ตุลาคม 2561
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 โดยจะทำการแจกเบี้ยยังชีพทั้ง 10 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำท้องที่ พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนตำบลอรัญญิก นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก