19 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุในตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลอรัญญิก สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ตนเองสามารถนำสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพฯ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้