29 ตุลาคม 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก และร่วมเดินทางไปยังศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมประกอบไปด้วย การวาดรูประบายสี และเข้าศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ตลอดจนเพื่อให้ได้รับความรู้ถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ของจังหวัดพิษณุโลก