1 พฤศจิกายน 2561
การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อเป็นการชี้แจงข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และขอความร่วมมือเพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองอรัญญิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น