6 พฤศจิกายน 2561
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธาน ส่วนในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ทางเทศบาลเมืองอรัญญิก จะทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ในหมู่ที่ 4 5 และ 6 ซึ่งมีสถานที่ในการรับเบี้ยยังชีพเดิมของแต่ละหมู่บ้าน