30 พฤศจิกายน 2561
โครงการวัด รัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (วันนี้) เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการวัด รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ วัดสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณวัดสระสี่เหลี่ยม เช่น กวาดลานวัด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในวัด คัดแยกขยะ ฯลฯ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ วัด บ้าน โรงเรียน และชุมชน ให้มีส่วนร่วมกันทำความสะอาดวัดภายในชุมชนของตนเองให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีระเบียบ และเอื้อต่อการอยู่อาศัย