29 พฤศจิกายน 2561
โครงการ "ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก" Waste War
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก" Waste War โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานและนำกล่าวปฏิญาณ “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก”
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวปฏิญาณ “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก” ปล่อยขบวนรถรณรงค์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากศาลากลางไปยังถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาล จากนั้นรถที่ร่วมรณรงค์จะแยกไปยังอำเภอต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอ เพื่อประกาศให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้รับรู้รับทราบว่าจังหวัดพิษณุโลกได้เริ่มรณรงค์และประกาศสงครามกับขยะตั้งแต่วันนี้เป็นตนไป ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ตั้งเป้าหมายว่า ในปีงบประมาณ 2562 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดต้องลดลงอย่างน้อย 20 % โดยมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเปียก และมีการกำจัดในครัวเรือนทุกบ้าน ทุกสถานที่ราชการ และทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลก สามารถลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม น่าอยู่และน่าอาศัย และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บท "การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ 2559 -2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) ต่อไป