21 ธันวาคม 2561
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้คุณธรรมจริยธรรม ทม.อรัญญิก

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักปลัด เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดการอบรมและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหลักการทั่วไปในการปฏิบัติงานในองค์กร สำหรับวิทยากรที่รับเชิญมาบรรยายให้ความรู้ มีพระสมุห์โอชา ติกขวีโร พระนักเทศน์จากวัดยาง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มาบรรยายเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนายณัฐวัชร เนตรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) มาบรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน และใช้สำหรับปฏิบัติงานภายในองค์กร

สำหรับโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และคนงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยา และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร และในชีวิตประจำวันต่อไป