2 มกราคม 2562
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (1) และ (2) (หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก

กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (1) และ (2) นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ลิงอุ้มแตง ชักเย่อ (เด็ก, ผู้ปกครอง) เตะบอลเข้าประตู ฯลฯ โครงการฯจัดขึ้น เพื่อให้เด็กเพิ่มทักษะการใช้ร่างกายและกล้ามเนื้อ ให้เด็กสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน ครู และผู้ปกครอง พร้อมทั้งปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคีอีกด้วย