2 มกราคม 2562
โครงการอรัญญิกสานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการอรัญญิกสานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วยการแข่งกีฬาสี โดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเหลือง สีม่วง สีชมพู และสีฟ้า รวมทั้งจัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ เรือบก ปิดตาตีหม้อ ตีกอล์ฟ ลิงอุ้มแตง ฯลฯ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล ส่งเสริมความสมานฉันท์ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน