8 มกราคม 2562
มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยฯ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8-9 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยฯ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562

โดยในวันที่ 8 มกราคม 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการมอบเบี้ย ที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 8, 9 และ หมู่ที่ 10 และในวันที่ 9 มกราคม 2562 จะทำการมอบเบี้ยที่ หมู่ที่ 4, 5 และ 6