16 มกราคม 2562
การประชุมประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562 ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คนงาน และลูกจ้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้งนี้เพื่อประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน นโยบายการปฏิบัติงาน ข้อราชการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของแต่ละกอง และประสานขอความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น