16 มกราคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปี 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปี 2562 เพื่อทบทวน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลอรัญญิก ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม