21 มกราคม 2562
โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เดือนมกราคม 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมกราคม ปี 2562 ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรม

กิจกรรมประกอบไปด้วย การสวดมนต์ไหว้พระ การร่วมกันร้องเพลง การรำวง กิจกรรมการออกกำลังกาย และการจับสลากแลกของรางวัล เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2562 ตลอดจนการตรวจสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย จากทีมแพทย์-พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิกมาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างเสริมร่างกาย และจิตใจให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้สูงอายุตำบลอรัญญิกรวมทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้