21 มกราคม 2562
การบรรยายหัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพประชาชนฯ

วันที่ 17 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพประชาชน ความร่วมมือประสานงานและเครือข่าย” ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น 3) โดยมีนางรินดา เจวประเสริฐพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก เป็นวิทยากร การบรรยายจัดขึ้น เพื่อศึกษาการดำเนินงาน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้พาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ชมรอบ ๆ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก อีกด้วย