29 มกราคม 2562
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ฝึกศึกษา)

วันที่ 24 มกราคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก จัด โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ฝึกศึกษา) โดยนำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) นั่งรถรางชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก เช่น สถานที่ทางประวัติศาสตร์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วิถีชีวิตชาวแพ ฯลฯ นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนได้เข้าสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ ตลอดจนเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังจันทน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลกในระยะ 900 ปีที่ผ่านมา และศิลปกรรมที่สำคัญของเมืองพิษณุโลก ได้แก่ พระพุทธชินราช ประติมากรรมพระอัฏฐารสขนาดย่อส่วน พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสำคัญของเมืองพิษณุโลก เช่น วัดจุฬามณี วัดเจดีย์ยอดทอง วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต และวัดโพธิ์ทอง เป็นต้น โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจ รักและหวงแหนบ้านเกิดของตนเอง