1 กุมภาพันธ์์ 2562
ต้อนรับข้าราชการใหม่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองคลัง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับข้าราชการย้ายใหม่ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โอนย้ายมาจาก เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และสังกัดกองคลัง ได้แก่ นายวีร์ภัทร คงฐิติวัจน์กุล หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โอนย้ายมาจาก เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีคณะตัวแทนจากเทศบาลตำบลบ้านกล้วย และเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่น