5 กุมภาพันธ์์ 2562
ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ทำการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก ในวันที่ 3 ของโครงการ โดยในวันนี้ได้อบรมความรู้เกี่ยวกับแผนในการผจญเพลิง และสถานการณ์จำลองการดับเพลิงภายในอาคารและพื้นที่อับอากาศ โดยมีทหารจากกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลดอนทอง เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถจากจังหวัดเชียงราย มาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้