14 มีนาคม 2562
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และกล่าวคำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ.124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก และบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก (ริมคลองโคกช้าง) ให้มีความสวยงาม ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน