15 มีนาคม 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น พล.ต.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลอรัญญิก เด็กและเยาวชนในตำบลอรัญญิก 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการฯ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตตำบลอรัญญิก รวม 10 หมู่บ้าน ได้พัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างค่านิยม ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ห่างไกลจากยาเสพติด