14 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก

เช้าวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางรัชฎาพร พิมพา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงาน มีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน สำหรับกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบของกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" โดยกำหนดจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะหารือข้อราชการต่าง ๆ เน้นการนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก