15 พฤษภาคม 2562
กิจรรมโครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดกิจรรมโครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562 ณ ลานโดมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีร่างกาย จิตใจแข็งแรง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัย ขยายโอกาสการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง