17 มกราคม 2561
กิจกรรมผู้สูงอายุเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 17 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมโครงการ อบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนมกราคม 2561 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ขยายโอกาสการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ร่วมกัน กิจกรรมสันทนาการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและยา การแสดงของผู้สูงอายุ และการจับสลากแจกของรางวัลจากผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมทั้งกิจกรรมการจับสลากของขวัญระหว่างผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสุขต้อนรับศักราชใหม่ให้แก่กัน