15 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะนิเทศการทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก
วันที่ 15 มกราคม 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับคณะนิเทศการทะเบียนและบัตรประชาชน นำโดยนายณรงค์ฤทธิ์ มาทอง หัวหน้าคณะนิเทศฯ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอรัญญิก สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หลังเก่า ชั้น 1