22 มกราคม 2561
ประชุมชี้แจงความคืบหน้าของโครงการหมู่บ้านมั่นคง เฟส 2 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก
วันที่ 22 มกราคม 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานการประชุมชี้แจงความคืบหน้าของโครงการหมู่บ้านมั่นคง เฟส 2 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก และประชาชนผู้มีสิทธิเช่าพักอาศัยเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าพักอาศัย และชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ สำหรับโครงการบ้านมั่นคง ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความแออัด ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ เพื่อจัดสรรที่พักอาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลอรัญญิก