30 มกราคม 2561
โครงการติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศงานจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 30 มกราคม 2561 นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการตรวจนิเทศคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ในโครงการติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศงานจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยมีนายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น เป็นประธานในการตรวจติดตาม สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีส่วนราชการได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 53 หน่วยงาน จำนวนภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 1,217 ภารกิจ รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5.ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว และ 6.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น