2 กุมภาพันธ์์ 2561
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลออรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล