3 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคลองมหาดไทย (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก นายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ วัดสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลออรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีนายสำรวย ศรีโห้มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมประชาคมในครั้งนี้