4 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสาม (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางรัชฏาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสาม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสาม ตำบลออรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการจัดเวทีประชาคมจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีนายสำรวย ศรีโห้มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมประชาคมในครั้งนี้