4 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะตูม (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานเทศบาล จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะตูม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก การจัดเวทีประชุมประชาคมจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำประโยชน์มาสู่ชุมชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะตูม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสำรวย ศรีโห้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุมด้วย