5 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านโคกช้าง (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกช้าง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก การประชุมจัดขึ้น ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 บ้านโคกช้าง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการจัดเวทีประชุมประชาคมจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รวมไปถึงร่วมกันตรวจสอบ เพื่อนำผลประโยชน์มายังชุมชน และเป็นการร่วมพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลของเทศบาลเมืองอรัญญิก การประชุมในครั้งนี้ นายสำรวย ศรีโห้มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมประชาคมด้วย