8 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะตูม (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขื่อนขันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการจัดเวทีประชาคม จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลของเทศบาลเมืองอรัญญิก รวมไปถึงเปิดเวทีให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะโครงการ และเสนอปัญหาด้วย โดยมีนายสำรวย ศรีโห้มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม