16 กุมภาพันธ์์ 2561
โครงการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัด“โครงการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2561” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสะพานที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนางนางดลนภา ท้วมยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่ 3 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สำหรับโครงการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประกอบด้วย กิจกรรมการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เรื่องกฎหมายจราจร และข้อปฏิบัติด้านจราจร นันทนาการ และสาระการเรียนรู้เรื่องกฎหมายจราจร ให้แก่นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ6 โรงเรียนสะพานที่ 3 โดยมีท่านวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกและกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎจราจร