19 กุมภาพันธ์์ 2561
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมประชาคมชุมชนเมือง โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมี คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ส่วนราชการ หน่วยงานในตำบลอรัญญิก ประชาชนตำบลอรัญญิก ทั้ง 10 หมู่บ้าน รวมกว่า 400 คน เพื่อเป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลอรัญญิก นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลอรัญญิกต่อไป