22 กุมภาพันธ์์ 2561
กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรและสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จัดทำโดย นางสาววิชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอรัญญิก