28 กุมภาพันธ์์ 2561
การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก(หลังใหม่) โดยมีนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม และมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานฝ่ายผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ,พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม