2 มีนาคม 2561
โครงการ "เรียนรู้สู่โลกกว้าง(ฝึกศึกษา)"

โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว) ได้จัดทำโครงการ"เรียนรู้สู่โลกกว้าง(ฝึกศึกษา)" โดยมีคณะครู คณะกรรมการโรงเรียน และเด็กนักเรียน นำโดยนางทิพปภา ลพประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ม.พัน 9 พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี ร.ท.สุวัด พิมเสนา นายทหารควบคุมศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ม.พัน 9 พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนสังกัดสถานศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว) ระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2และชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้นอกสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ และได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกัน รู้จักปรับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน คุณครูและผู้อื่น