9 มีนาคม 2561
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 8.45 – 16.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก และบริเวณลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก กล่าวรายงานโครงการ ร่วมด้วยผู้ประกอบการ และประชาชนตำบลอรัญญิก ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

การฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยพิษณุโลก มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี (ภาคเช้า) และภาคปฏิบัติ (ภาคบ่าย) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ยังสามารถป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่าถูกต้องและถูกวิธี  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยเมื่อเกิดภัย และลดความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สินให้กับสถานประกอบการ และประชาชนในเขตพื้นที่