13 มีนาคม 2561
โครงการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติการสาธาณสุข พ.ศ.2535

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม โครงการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยความร่วมมือของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยบริการในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535