15 มีนาคม 2561
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2561

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองอรัญญิกจัดโครงการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจรประจำปี 2561 ประกอบกับจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดสัปดาห์ “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561” ขึ้น ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสะพานที่ 3 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพ ฯ แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน ทำความสะอาดถนน เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าสองข้างทาง ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก