29 มีนาคม 2561
การจัดนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 น. ชมรมการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดกิจกรรม การแสดงนิทรรศการและผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ประธานชมรมนักการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยกิจกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง การแสดงการเล่านิทานประกอบสื่อของผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก การมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะความสามารถเด็กปฐมวัย และการแสดงผลงานของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 11 แห่ง ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัยในการแสดงความสามารถการแข่งขัน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาการศึกษา