31 มีนาคม 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
วันที่ 31 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยนายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ ใบหญ้า และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพระราชวังจันทน์ เพื่อเตรียมสถานที่จัดงาน "เสน่ห์วิถีถิ่นสองแคว...แลอดีต" เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก