5 เมษายน 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก ขึ้นในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวิศณุ ศรีพิพัฒนกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานประจำ เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การรับฟังบรรยายธรรมะ นั่งสมาธิภาวนา และสวดมนต์แผ่เมตตา เพื่อพัฒนาและปลูกฝังการมีคุณธรรม จริยธรรม ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบ เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างพอประมาณ มีเหตุผลจากเหตุการณ์ปัญหาต่างๆ