6 เมษายน 2561
โครงการชมรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านบำบัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 3,8,9 และหมู่ที่10 ตำบลอรัญญิก
วันที่ 6 เมษายน 2561 ชมรมจิตอาสาเขื่อนขันธ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการชมรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านบำบัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 3,8,9 และหมู่ที่10 ตำบลอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้จัดการอบรมให้ความรู้ทักษะต่างๆแก่จิตอาสาฯ ก่อนลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้การช่วยเหลือ พร้อมติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป