10 เมษายน 2561
ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำผู้บังคับการกองบิน 46 พิษณุโลก เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำ น.อ.กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร รอง ผบ.บน.46 น.อ.นราธิป พุทธสีมา รอง ผบ.บน.46 และน.อ.พนม ดอนตุ้มไพร เสธบน.46 ผู้บังคับบัญชากองบิน 46 พิษณุโลก เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561 ณ ศูนย์กิจกรรมกองบิน 46 เพื่อความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561 โดยมีนาวาอากาศเอกกฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานในพิธี