11 เมษายน 2561
โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคและยา กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ต้อนรับสงกรานต์สืบสานประเพณีของไทย การเล่นน้ำวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ ได้มีนายนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในงาน