26 เมษายน 2561
ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค
วันที่ 26 เมษายน 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก มอบหมาย นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล และ นางรัชฏาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ อายุโย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2 ได้เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานเรื่องน้ำประปา ของงานสาธารณูปโภค กองช่าง เนื่องจากได้รับข้อร้องทุกข์จากผู้ใช้น้ำประปาหมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก จึงได้ติดตามการดำเนินงานและสอบถามความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพน้ำประชาที่ใช้จริงตามอาคารบ้านเรือน ซึ่งประชาชนได้ให้ความร่วมมือชี้แจงปัญหาเป็นอย่างดี พบว่า น้ำยังใสสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ตามปกติ แต่จะมีบางเวลาที่น้ำประปามีสีขุ่น  ซึ่งทางคณะผู้ติดตาม และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานสาธารณูปโภค เทศบาลเมืองอรัญญิก จะนำปัญหาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป