8 พฤษภาคม 2561
การประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก จัดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และคนงาน ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้งนี้ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ พร้อมทั้งท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง ได้ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ผลการดำเนินงาน และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ตามที่ตนเองได้รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด